การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Phylum Rotifera

    Class Pararotatoria

                  Order Seisonacea

    Class Eurotatoria

        Subclass Bdelloidea

                  Order Adinetida

                  Order Philodinavida

                  Order Philodinida

        Subclass Monogononta

             Superorder Pseudotrocha

                  Order Ploima (1 sp)

             Superorder Gnesiotrocha

                   Order Flosculariaceae (โรติเฟอร์จำพวกยึดเกาะ; กรองกิน; Malleoramate trophi)

                   Order Collothecaceae (โรติเฟอร์จำพวกยึดเกาะ; รอจับกินเหยื่อ; Uncinate trophi)