การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Phylum Hemichordata

      Class Enteropneusta

      Class Pterobranchia