การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Phylum Echinodermata

        Class Crinoidea

        Class Stelleroidea

              Subclass Asteroidea 

              Subclass Ophiuroidea

        Class Echinoidea

        Class Holothuroidea