การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Phylum Chordata
      Subphylum Tunicata (หรือ Urochordata) (คอร์เดตไม่มีกระดูกสันหลัง)
      Subphylum Cephalochordata (หรือ Acrania) (คอร์เดตไม่มีกระดูกสันหลัง)
      Subphylum Vertebrata (สัตว์มีกระดูกสันหลัง)
            Superclass Agnatha
                  Class Myxini (ปลาแฮกฟิช)
                  Class Petromyzontida (ปลาแลมเพรย์)
            Superclass Gnathostomata
                  Class Chondrichthyes (ปลากระดูกอ่อน)
                  Class Actinoptergii (ปลากระดูกแข็ง ครีบเป็นแผ่นเนื้อ)
                  Class Sarcopterygii (ปลากระดูกแข็ง มีก้านครีบ)
                  Class Amphibia (สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก)
                  Class Reptilia (สัตว์เลื้อยคลาน)
                  Class Aves (นก)
                  Class Mammalia (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม)