1. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Karualona cf. karua (King, 1853)

ชื่อสามัญ (Common name): ไรน้ำ (Water fleas/Cladoceran)

ลักษณะวินิจฉัย (Diagnosis): 

การแพร่กระจาย (Distribution): ภูเก็ต (Phuket)

ผู้ระบุชนิด (Identifier): ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ (Dr.Supiyanit Maiphae) และ Dr.Kay Van Damme

รหัสอ้างอิง: PK_CR1

PK CR1 1 completed

 

2. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Macrothrix triserialis Brady, 1886

ชื่อสามัญ (Common name): ไรน้ำ (Water fleas/Cladoceran)

ลักษณะวินิจฉัย (Diagnosis): 

การแพร่กระจาย (Distribution): ภูเก็ต (Phuket)

ผู้ระบุชนิด (Identifier): วิจิตรา เฉิดฉิ้ม (Wijitra Choedchim)

รหัสอ้างอิง: PK_CR2

PK CR2 1 completed

 

3. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Dadaya macrops (Daday, 1898)

ชื่อสามัญ (Common name): ไรน้ำ (Water fleas/Cladoceran)

ลักษณะวินิจฉัย (Diagnosis): 

การแพร่กระจาย (Distribution): ภูเก็ต (Phuket)

ผู้ระบุชนิด (Identifier): วิจิตรา เฉิดฉิ้ม (Wijitra Choedchim)

รหัสอ้างอิง: PK_CR3

PK CR3 1 completed

 

4. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Dunhevedia serrata Daday, 1898

ชื่อสามัญ (Common name): ไรน้ำ (Water fleas/Cladoceran)

ลักษณะวินิจฉัย (Diagnosis): 

การแพร่กระจาย (Distribution): ภูเก็ต (Phuket)

ผู้ระบุชนิด (Identifier): วิจิตรา เฉิดฉิ้ม (Wijitra Choedchim)

รหัสอ้างอิง: PK_CR4

PK CR4 1 completed

 

5. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Oxyurella singalensis (Daday, 1898)

ชื่อสามัญ (Common name): ไรน้ำ (Water fleas/Cladoceran)

ลักษณะวินิจฉัย (Diagnosis): 

การแพร่กระจาย (Distribution): ภูเก็ต (Phuket)

ผู้ระบุชนิด (Identifier): วิจิตรา เฉิดฉิ้ม (Wijitra Choedchim)

รหัสอ้างอิง: PK_CR5

PK CR5 1 completed

 

6. ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name): Alonella excisa (Fischer, 1854)

ชื่อสามัญ (Common name): ไรน้ำ (Water fleas/Cladoceran)

ลักษณะวินิจฉัย (Diagnosis): 

การแพร่กระจาย (Distribution): ภูเก็ต (Phuket)

ผู้ระบุชนิด (Identifier): วิจิตรา เฉิดฉิ้ม (Wijitra Choedchim)

รหัสอ้างอิง: PK_CR6

PK CR6 1 completed