การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Kingdom Chromista

        Phylum Ciliophora

        Phylum Dinozoa

        Phylum Foraminifera

        Phylum Radiozoa

Kingdom Protozoa

        Phylum Amoebozoa

        Phylum Choanoflagellata