การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Phylum Cnidaria (หรือในอดีตชื่อ Coelenterata)

      Medusozoa group (ระยะเมดูซาเด่น)

            Class Scyphozoa

            Class Cubozoa

            Class Hydrozoa

      Anthozoa group (ระยะโพลิปเด่น)

            Class Anthozoa

                  Subclass Hexacorallia (หรือ Zoantharia)

                  Subclass Octocorallia (หรือ Alcyonaria)