การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Phylum Platyhelminthes

      Class Turbellaria

      Class Cestoda

      Class Trematoda

      Class Monogenea