การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Phylum Mollusca

      Class Polyplacophora

      Class Aplacophora

      Class Monoplacophora

      Class Gastropoda

      Class Bivalvia (หรือ Pelecypoda)

      Class Scaphopoda

      Class Cephalopoda