การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Phylum Annelida

      Class Polychaeta

      Class Clitellata

            Subclass Oligochaeta

            Subclass Hirudinea