การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Phylum Nematoda

      Class Adenophorea (1 sp)

      Class Secernentea