การจัดหมวดหมู่ (Classification)

Phylum Arthropoda

      Subphylum Chelicerata
                Class Merostomata
                Class Arachnida
                Class Pycnogonida
      Subphylum Mandibulata
            Superclass Myriapoda
            Superclass Hexapoda
            Superclass Crustacea
                Class Malacostraca
                      Order Isopoda
                      Order Amphipoda
                      Order Euphausiacea
                      Order Stomatopoda
                      Order Decapoda (3 spp)
                Class Branchiopoda (6 spp)
                Class Ostracoda
                Class Copepoda
                Class Pentastomida
                Class Cirripedia